TINA KAZAKHISHVILI

Tina Kazakhishvili-黑白摄影作品

来自德国的TINA KAZAKHISHVILI,以黑白为背景刻画人物。  

Tina Kazakhishvili-修女人物摄影

来自德国的TINA KAZAKHISHVILI,以黑白为背景刻画人物心情。